Disclaimer

Magic Bytes, geregistreerd onder KvK nummer 12046109 verleent u hierbij toegang tot deze website. Magic Bytes behoudt zich het recht om de inhoudt van de website aan te passen zonder daarover mededeling te hoeven doen aan u.

Gebruik van de website

Magic Bytes geeft geen garanties, verklaringen of toezeggingen over de inhoud van deze website (inclusief, maar niet beperkt tot, de kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel), of enige inhoud van enige andere website waarnaar wordt verwezen via een hyperlink op onze website. Specifiek voor prijzen op de website geldt een voorbehoudt van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst worden afgesloten met Magic Bytes.

Magic Bytes aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies dat kan voortvloeien uit het vertrouwen op informatie of materiaal dat op deze website is gepubliceerd. Magic Bytes is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetsites waarnaar wordt gelinkt. Links naar andere websites worden alleen ter informatie aangeboden.

Magic Bytes tracht technische onderbrekingen zo veel mogelijk te voorkomen, maar geeft geen enkele garantie dat de website niet wordt ononderbroken en niet te maken krijgt met andere technische problemen wordt getroffen.

Privacy

Magic Bytes doet er alles aan om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website liggen bij Magic Bytes. Enkel met schriftelijke toestemming van Magic Bytes mogen materialen worden gekopieerd en/of verspreid, behoudens regelingen van dwingend recht.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen